เพชรบูรณ์อีกครั้ง 13 วัดใหญ่ พิษณุโลก

วัดใหญ่ หรือ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร พระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 13 วัดใหญ่ พิษณุโลก

 

ทริป "เพชรบูรณ์" - "เขาค้อ" ของเรา เดินทางมาถึงวันสุดท้าย หลังออกจากอุทยานแห่งชาติเขาค้อ ออกจากที่พักอุทยานฯ
เราก็เดินทางกลับ โดยผ่านเส้นทางจังหวัดพิษณุโลก และเป็นไปไม่ได้เลย ที่จะไม่แวะ "วัดใหญ๋" หรือ "วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร พระพุทธชินราช" ของจังหวัดพิษณุโลก

วันที่เดินทางกลับ เป็นวันพระใหญ่ จึงทำให้มีผู้แวะเวียนมานมัสการ "พระพุทธชินราช" มากกว่าปกติ
เราได้ที่จอดรถทางด้านหลัง ค่อนข้างไกล เมื่อเดินมาที่วัด จึงได้เข้าประตูด้านข้าง ที่จะเห็นวิหารของ "พระพุทธชินสีห์" ก่อน

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 13 วัดใหญ่ พิษณุโลก

 

"พระพุทธชินสีห์" วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวพิษณุโลกอีกองค์หนึ่ง เป็นพระพุทธรูปที่ได้รับการยอมรับว่า มีพุทธลักษณะที่งดงาม และมีประวัติความเป็นมาของการสร้างขึ้นพร้อมกับพระพุทธชินราช

พระพุทธชินสีห์ เป็นพระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 5 ศอก 4 นิ้ว มีรูปพระอัครสาวกคู่หนึ่งยืนขนาบข้างองค์พระ สันนิษฐานกันว่าผู้สร้างคือ สมเด็จพระธรรมราชาลิไทยแห่งกรุงสุโขทัย โดยโปรดให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระพุทธชินราช และพระศรีศาสดา โดยประดิษฐานพระศรีศาสดาในวิหารทางทิศใต้ ส่วนพระพุทธชินสีห์ในวิหารทางทิศเหนือ พระพุทธรูปทั้งสามองค์ ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารเดียวกันมาตลอดถึง 900 ปี

จนกระทั่งวิหารที่ประดิษฐานเกิดการชำรุดมาก สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาศักดิพลเสพ จึงได้โปรดอัญเชิญมาประดิษฐานที่มุขหลังของพระอุโบสถ จัตุรมุข วัดบวรนิเวษวิหาร เมื่อปี พ.ศ. 2375 ดังนั้น พระพุทธชินสีห์ที่ประดิษฐานในวิหารของวัดใหญ่ในปัจจุบัน จึงเป็นองค์จำลอง แต่กระนั้น ผู้คนก็ยังเคารพและต่างพากันนมัสการอย่างเนืองแน่น

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 13 วัดใหญ่ พิษณุโลก

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 13 วัดใหญ่ พิษณุโลก

 

เมื่อนมัสการพระพุทธชินสีห์ แล้วก็เดินต่อมายังวิหารใหญ่ ที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช ที่มีผู้เดินทางมานมัสการอย่างเนืองแน่นตลอด


เพชรบูรณ์อีกครั้ง 13 วัดใหญ่ พิษณุโลก
 

"พระพุทธชินราช" เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยสำริด ปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัยตอนปลาย หน้าตักกว้าง 5 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว สูง 7 ศอก หล่อในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไทย)

พระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปองค์ประธาน ของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศไทย

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 13 วัดใหญ่ พิษณุโลก

 

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นวัดคู่บ้าน คู่เมืองของชาวพิษณุโลก และของชาวไทย มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า "วัดใหญ่" ตั้งอยู่ที่ ถนนพุทธบูชา ริมฝั่งแม่น้ำน่าน ด้านทิศตะวันออก เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิด วรมหาวิหาร มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 13 วัดใหญ่ พิษณุโลก


บริเวณโดยรอบของวัดใหญ่ มีซุ้มจำหน่ายสิ่งของมากมาย โดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญต่างๆ

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 13 วัดใหญ่ พิษณุโลก

 

"พระปรางค์" ในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือวัดใหญ่ เป็นองค์พระปรางค์ตั้งอยู่ศูนย์กลางของวัด เป็นพระปรางค์ประธาน และเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดของวัด

พระปรางค์เป็นหลักเป็นประธานของวัด และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ รูปแบบของพระปรางค์ สันนิษฐานว่าเมื่อเริ่มสร้างเป็นเจดีย์ทรงดอกบัวตูมสร้างครอบพระสถูปเจดีย์ที่สร้างในรัชสมัยของพ่อขุนศรีนาวนำถม  เมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ครองราชย์ที่เมืองพิษณุโลก ได้โปรดให้บูรณะพระปรางค์โดยดัดแปลงพระเจดีย์ ให้เป็นรูปแบบพระปรางค์แบบขอม ตามพระราชนิยมในสมัยกรุงศรีอยุธยา

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 13 วัดใหญ่ พิษณุโลก

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 13 วัดใหญ่ พิษณุโลก

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 13 วัดใหญ่ พิษณุโลก

 

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นวัดคู่บ้าน คู่เมือง เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพิษณุโลก และชาวไทยทั้งประเทศ
จึงมีผู้เดินทางมานมัสการอย่างต่อเนื่องเสมอทุกวัน

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 13 วัดใหญ่ พิษณุโลก

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 13 วัดใหญ่ พิษณุโลก


กระดิ่ง และระฆังกับวัฒนธรรมไทย เป็นของคู่กันมานาน โดยเฉพาะความเชื่อที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา โดยมีความเชื่อว่า กระดิ่งและระฆัง คือสัญลักษณ์ของความดี ความสุข ความสงบร่มเย็น เราจึงเห็นในวัดแขวนกระดิ่งไว้เต็มช่อฟ้า รอบโบสถ์ที่เราเรียกว่า "กระดิ่งช่อฟ้า" "กระดิ่งอุโบสถ" หรือ "กระดิ่งโบสถ์" เวลาเราเข้าไปในวัด จะได้ยินเสียงกระดิ่งกังวาน ทำให้รู้สึกสงบ ร่มเย็น จิตใจเบิกบาน จึงเป็นที่มาของความเชื่อว่า ถ้าเราทำบุญถวายกระดิ่ง หรือระฆังให้วัดก็จะเป็นสิ่งที่ดี

ในปัจจุบัน ความเชื่อเรื่องการทำบุญด้วยกระดิ่ง หรือระฆังได้เปลี่ยนไปเป็นความเชื่อที่ว่า ถ้าการทำบุญด้วยกระดิ่ง จะเป็นการนำเอาสิ่งไม่ดีออกจากตัวเรา เช่น ความทุกข์ ความเจ็บไข้ได้ป่วย ความโชคร้าย เรื่องไม่ดีต่างๆ จึงมีการทำบุญถวายกระดิ่งมากมาย

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 13 วัดใหญ่ พิษณุโลก

 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 13 วัดใหญ่ พิษณุโลก

 
"วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร" หรือ "วัดใหญ่"

ตั้งอยู่ที่ 92/3 ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055 258 966

แผนที่ "คลิก"
 

เพชรบูรณ์อีกครั้ง 13 วัดใหญ่ พิษณุโลก

 

เรื่องและภาพโดย goodysite
www.goodysite.com

 

อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ พื้นที่สีเขียว ปอดของคนกรุง

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 12 อนุสาวรีย์สุนทรภู่

จันทบุรีอีกครั้ง 12 อนุสาวรีย์สุนทรภู่

อนุสาวรีย์สุนทรภู่ อนุสรณ์แด่มหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 11 อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส

จันทบุรีอีกครั้ง 11 อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส

อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส อำเภอแกลง ระยอง

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 10 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

จันทบุรีอีกครั้ง 10 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ่าวคุ้งกระเบน

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 9 ชมเหยี่ยวแดง

จันทบุรีอีกครั้ง 9 ชมเหยี่ยวแดง

ชมเหยี่ยวแดง ที่หมู่บ้านไร้แผ่นดิน

อ่านเพิ่มเติม »

จันทบุรีอีกครั้ง 8 น้ำตกพลิ้ว

จันทบุรีอีกครั้ง 8 น้ำตกพลิ้ว

จันทบุรีอีกครั้ง 8 น้ำตกพลิ้ว

อ่านเพิ่มเติม »

 ไปไหนไหน  ภาพสวยสวย  ตูนบ๊องบ๊อง  เรื่องดีดี

ค้นหาบทความ

 สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Where are you now?
"Every day may not be good, but there is something good in every day."
amanda's song