พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช คลอง 5 ปทุมธานี

 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช คลอง 5 ปทุมธานี

 

มีธุระต้องไปทำแถวรังสิต คลอง 4 มีเวลาเหลือ เลยโฉบไป "คลอง 5" แวะไป "พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์" ดีกว่า เพราะยังไม่เคยไปเลย

 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช คลอง 5 ปทุมธานี

 

"พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์" จัดตั้งขึ้นเนื่องในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในปี พ.ศ. 2535 ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดตั้ง "องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช)" ขึ้น มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นหน่วยงานบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์

 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช คลอง 5 ปทุมธานี

 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) ดำเนินการพัฒนา "พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์" ซึ่งตั้งอยู่ ที่ "เทคโนธานี" คลองห้า ปทุมธานี โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออาคารนี้ว่า "อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มหาราชินี" ซึ่งเป็นอาคารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นด้วยรูปทรงลูกบาศก์ 3 ลูกเชื่อมติดกัน ภายในอาคารมีพื้นที่จัดนิทรรศการทั้งหมด 6 ชั้น ในพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร เปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2543

 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช คลอง 5 ปทุมธานี

 

ภายในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จัดแสดงเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ในรูปแบบ Edutainment & Interactive ที่ทันสมัย ผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้ สัมผัส และหาคำตอบได้ด้วยตัวเอง
แบ่งส่วนการแสดงออกเป็น 6 ชั้น ด้วยกันคือ

- ชั้นที่ 1 ส่วนต้อนรับและแนะนำการเข้าชม : ส่วนต้อนรับและแนะนำการเข้าชม / อาคารจำลองพิพิธภัณฑ์ฯ ที่มาของชื่อเรียก "ลูกเต๋า" / ประวัตินักวิทยาศาตร์รุ่นบุกเบิก / นิทรรศการไฟฟ้า / ห้องการแสดงทางวิทยาศาสตร์ / โรงภาพยนตร์ดาราศาสตร์

- ชั้นที่ 2 ประวัติและความเป็นมาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ประวัติและความเป็นมาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์แสนสนุก (สำหรับเด็ก 3-10 ปี

- ชั้นที่ 3 วิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลังงาน : เสียง / คณิตศาสตร์ / แสง / ไฟฟ้า / แม่เหล็ก / แรงและการเคลื่อนที่ / ความเสียดทาน / ความร้อน / สสารและโมเลกุล / อุโมงค์พลังงาน / เคมี / โรงภาพยนตร์

- ชั้นที่ 4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย : ที่ตั้งและภูมิทัศน์ของประเทศไทย / การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ / วิถีเกษตรแห่งความสุข / โครงสร้างและสิ่งก่อสร้าง / กำเนิดฤดูกาล / โลกเปลี่ยนแปลงได้ด้วยมือเรา / พืนที่ก่อสร้างจำลอง / ธรณีวิทยา / เทคโนโลยีดาวเทียม / หุ่นจำลองนักธรณีวิทยา / ภาพถ่ายดาวเทียมขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร / ลุงต้นไม้

- ชั้นที่ 5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน : ร่างกายและสุขภาพ / การคมนาคมขนส่ง / คุณภาพชีวิต / แบบจำลองขนาดใหญ่ของเซลล์ / แบบจำลองห้องโดยสารเครื่องบิน / หุ่นจำลอง ปีศาจจากการบริโภค / ระบบอัตโนมัติและวิทยาการหุ่นยนต์ / นาโน คุณสมบัติมหัศจรรย์สู่นวัตกรรมโลก / หุ่นยนต์โรโบเทสเปียน / แบบจำลองโครงสร้าง บัคกี้บอล

- ชั้นที่ 6 เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย : ส่วนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ / เทคโนโลยีเครื่องปั้นดินเผา / ศิลปหัตกรรม ศูนย์ศิลปาชีพ / โรงหนังตะลุง / เตาเผาเครื่องปั้นดินเผาจำลอง / เทคโนโลยีโลหกรรม / เทคโนโลยีเครื่องจักสาน / เทคโนโลยีสิ่งทอ / แบบจำลอง งานหล่อพระพุทธรูป / ครัวไทย / ผ้าทอมือพระฉายาสาทิสลักษณ์

 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช คลอง 5 ปทุมธานี

 

เข้ามาชั้นที่ 1 หลังผ่านการรับบัตร เรียบร้อย ก็จะเห็นโซนเรียนรู้แบบการทดลองทำ สำหรับเด็กและผู้ใหญ่

 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช คลอง 5 ปทุมธานี

 

มีซุ้มกิจกรรมหลายอย่างมาก

 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช คลอง 5 ปทุมธานี

 

เดินขึ้นชั้น 2 ไปตรงปลายลูกเต๋า มีจัดแสดงทุกส่วน เต็มพื้นที่

 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช คลอง 5 ปทุมธานี

 

ส่วนของการแสดงนิทรรศการ จัดให้เราได้เดินตามทาง เรียนรู้ ไปเรื่อยๆ เพลินดีมาก

 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช คลอง 5 ปทุมธานี

 

มุมนี้ ชอบเลย ประวัติภาพต่างๆ

 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช คลอง 5 ปทุมธานี

 

เสียงต่างๆ

 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช คลอง 5 ปทุมธานี

 

มีเวลาทั้งวัน ก็คาดว่าจะดูไม่หมด

 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช คลอง 5 ปทุมธานี

 

เดินมาเพลินๆ ตกใจ ใครมานั่งทำอะไร เหมือนคนจริงมาก

 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช คลอง 5 ปทุมธานี

 

ไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่างๆ ที่พบในประเทศไทย

 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช คลอง 5 ปทุมธานี

 

จากยุคโบราณ สู่ยุคโรบอท

 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช คลอง 5 ปทุมธานี

 

วิวัฒนาการต่างๆ

 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช คลอง 5 ปทุมธานี

 

เรื่อง "ร่างกายของเรา"

 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช คลอง 5 ปทุมธานี

 

ชั้นสุดท้าย ชั้นที่ 6 เป็นเรื่องราว ประวัติความเป็นมาของ "ประเทศไทย"

 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช คลอง 5 ปทุมธานี

 

เริ่มจากวิถีชีวิตในอดีต

 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช คลอง 5 ปทุมธานี

 

ลักษณะงานต่างๆ

 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช คลอง 5 ปทุมธานี

 

วิวัฒนาการต่างๆ

 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช คลอง 5 ปทุมธานี

 

เรียกว่าจัดแสดงได้ ครบ เต็มมากๆ

 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช คลอง 5 ปทุมธานี

 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช คลอง 5 ปทุมธานี

 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช คลอง 5 ปทุมธานี

 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช คลอง 5 ปทุมธานี

 

มุมนี้ สามารถนั่งพักได้ มีวีดีทัศน์ให้ศึกษาไปในตัว

 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช คลอง 5 ปทุมธานี

 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช คลอง 5 ปทุมธานี

 

ชอบไอเดีย ที่ฝังจอทีวี ให้กลมกลืนกับเรื่องราว

 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช คลอง 5 ปทุมธานี

 

"องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช) เทคโนธานี"

ตั้งอยู่ที่ 39 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 02-577-9999

เว็บไซด์ "คลิก"

เฟสบุ๊ค "คลิก"

แผนที่ "คลิก"

 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช คลอง 5 ปทุมธานี

 

เรื่องและภาพโดย goodysite
www.goodysite.com

 

 

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น
นครนายก 5 ร้านบรีส&เบส

นครนายก 5 ร้านบรีส&เบส

ก่อนกลับบ้าน แวะกินข้าวกลางวันกันที่ บรีส&เบส

อ่านเพิ่มเติม »

นครนายก 4 ขับ ATV

นครนายก 4 ขับ ATV

ขับ ATV กับวิวสวยๆ ฟินมาก

อ่านเพิ่มเติม »

นครนายก 3 โตแมงโอ้

นครนายก 3 โตแมงโอ้

พักโตแมงโอ้ อีกครั้ง ปรับใหม่ไฉไลมาก

อ่านเพิ่มเติม »

นครนายก 2 น้ำตกเหวสุวัต

นครนายก 2 น้ำตกเหวสุวัต

เที่ยวนครนายก เลยไปเที่ยวน้ำตกเหวสุวัตก่อน

อ่านเพิ่มเติม »

นครนายก 1 ร้านหอมฉุย

นครนายก 1 ร้านหอมฉุย

เที่ยวนครนายก แวะทานข้าวที่ ร้าน หอมฉุย by โกอาร์ท

อ่านเพิ่มเติม »

รังสิต 3 เมล่อนแอนด์คาเฟ่

รังสิต 3 เมล่อนแอนด์คาเฟ่

รังสิต 3 เมล่อนแอนด์คาเฟ่ ปิดท้ายวันด้วยคาเฟ่ที่บ้านอุโมงฟาร์ม

อ่านเพิ่มเติม »

 ไปไหนไหน  ภาพสวยสวย  ตูนบ๊องบ๊อง  เรื่องดีดี

ค้นหาบทความ

 สมาชิกเข้าสู่ระบบ